MĚSTYS KUNVALD
Kunvald 40
561 81 Kunvald


Slečna
Denisa Šlesingrová
V Kunvaldě dne 9.1.2023


Vážená slečno Šlesingrová,
děkuji Vám za dopis. Těší mě, že máte zájem o dobrou pověst Kunvaldu.
K Vašim otázkám uvádím následující:


• Není mi známo, že by z Úřadu městyse unikaly jakékoli informace, které by dle Vámi citovaných nařízení neměly být zveřejňovány, a to ani ve vztahu k Vám a Vašemu jménu, ani žádných dalších osob. Rovněž mi není známo, že by tyto záležitosti byly řešeny kontrolními orgány. Pouze nám bylo doporučeno na základě podnětu občana vyvarovat se jakýchkoli případných pochybení v této oblasti (dopis Úřadu pro ochranu osobních
údajů čj. UOOU-01889/22-3 „Upozornění správci osobních údajů na možné porušení povinností při zpracování osobních údajů“, a to v souvislosti s uveřejňováním informací ze zasedání zastupitelstva. Žádné konkrétní porušení však vytčeno nebylo). Pokud tedy máte prokazatelné důkazy o tom, že jsou jakákoli legislativní ustanovení porušována, prosím Vás o jejich předložení, abychom je mohli řešit.


• Mostek přes říčku Rokytenku – obě vyjádření, jak na FB tak na webových stránkách, se nevylučují, ale vzájemně doplňují popis stavu, který nastal.
Pokud je zmíněno v některém z komentářů jméno paní Mgr. Jindrové, tak konkrétní pisatel napsal svůj názor či domněnku a paní Mgr. Jindrová má nepochybně právo se proti vyjádření konkrétního pisatele bránit právní cestou.
Oprava byla započata po upozornění městyse správcem toku na havarijní stav tak, aby byl co nejdříve odstraněn. Se správcem toku bylo jednáno, na takovouto opravu není nezbytná projektová dokumentace. Částka za opravu nedosahovala takové výše, aby bylo nutno provádět výběrové řízení dle příslušného zákona. Operativně se řešil havarijní stav. Na základě anonymního podnětu však zahájila ČIŽP s Městysem Kunvald správní
řízení o porušení stanovených podmínek pro zvláště chráněné druhy (v tomto případě vranky obecné). Získali jsme vyjádření a stanovisko státního orgánu ochrany přírody při Krajském úřadě Pardubického kraje, které stanoví podmínky opravy. Opravu však již z technologických důvodů nebylo možno v zimním období dokončit.


• Kaplička na dolním Kunvaldě, jak jistě víte, je ve výlučném vlastnictví Městyse Kunvald. Městys Kunvald jako řádný správce a hospodář je tedy povinen o své nemovitosti dbát a také je zabezpečit. Rovněž má právo ustanovit odpovědného správce, který bude o nemovitost dbát a dle dohody o ni pečovat. Toto je nezadatelné právo vlastníka.
Na FB Městyse Kunvald jsou a budou zveřejňovány pozvánky všech spolků
a organizací na základě jejich žádosti. Tím se však městys nezavazuje prověřovat zajištění
organizačních podmínek jednotlivých pořadatelů. Pro zde zmíněnou akci nikdo o otevření kapličky Úřad městyse nepožádal. Pokud by se tak stalo, nepochybně by žadateli, jako každému jinému, bylo sděleno, že kapličku otevře správce na pokyn z Úřadu městyse. Z toho co píšete, se mohu domnívat, že klíče od kapličky mohl mít kdokoli. Jistě uznáte, že by takový stav z pohledu řádného správce a hospodáře nebyl v pořádku.

Děkuji Vám za návrhy na zlepšení FB stránek. Buďte ubezpečena, že také na tom pracuji. A sděluji Vám, že jak Váš dopis, tak tato moje odpověď bude rovněž zveřejněna. Právě proto, abychom se všichni vyhnuli zbytečným nepříjemnostem, a jak Vy píšete, pomluvám. Na druhou stranu, máme u nás stále ještě svobodu slova a lidé mohou, pokud obsah jejich vyjádření není hanlivý a neporušuje práva a svobody kteréhokoli dalšího člověka, své názory vyjadřovat i na této sociální síti.


S pozdravem,
Daniela Bolečková,
starostka městyse Kunvald