Vážení spoluobčané, pozici zastupitele chápeme jako službu pro kunvaldské občany, proto náš tým pro vás zpracoval konkrétní a realistický volební program:

Úřad městyse

 • Otevřeme úřad Vám, občanům. Zlepšíme komunikaci úřadu směrem k občanům prostřednictvím více kanálů – přehledný a aktualizovaný web, sociální sítě, mobilní rozhlas i tiskové zprávy. Zajistíme kvalitní a transparentní informovanost, například zveřejňováním smluv na webu, zveřejňováním podkladů pro zastupitelstvo s dostatečným časovým předstihem, zpřístupníme podrobný rozklikávací rozpočet s údaji o průběžném čerpání a odkazy na registry smluv.
 • Zajistíme možnost plateb za služby městyse bezkontaktně i při zachování možnosti platbou v hotovosti.
 • Zasadíme se o vytvoření výborů nad rámec zákona, zejména stavebního, kulturního, výboru pro rozvoj obce a životního prostředí. Obsadíme finanční výbor specialisty ve financích a budeme vyžadovat jeho dozor nad městysem spravovanými financemi – stavby, komunikace, obecní zaměstnanci.
 • Zařídíme objektivní a nestrannou redakční radu Kunvaldského poledníku a zajistíme jeho doručení do každé domácnosti.


Dlouhodobý strategický plán, vize Kunvaldu

 • Vytvoříme dlouhodobý koncepční plán rozvoje obce spolu s občany a jejich potřebami. Zrevidujeme majetek obce a vytvoříme plán nejdůležitějších investic, při kterých v maximální možné míře využijeme dotační podporu. Investiční projekty budou vytvářeny s ohledem na budoucí náklady a využitelnost.
 • Všechny zakázky budou dopředu důkladně připraveny a předány zhotoviteli, v průběhu jejich zpracování pravidelně kontrolovány a převzaty vedením obce spolu se stavebním výborem. Zakázky budou také kontrolovány před vypršením záruční doby.

Územní plán a výstavba

 • Zmodernizujeme územní plán obce v součinnosti s odborníky a občany.
  Vytipujeme lokality k výstavbě tak, aby navazovala na již zastavěné území a nebyl narušen vzhled krajiny a klidné prostředí městyse. Dokončíme sítě a komunikace ke stávajícím pozemkům obce určeným k výstavbě.
 • Nezastáváme myšlenku příměstských satelitních výstaveb, a proto podpoříme výstavbu venkovských rodinných domů typických pro podhůří Orlických hor přímo v územím plánu.
 • Kunvald dlouhodobě přichází o trvale žijící občany a tím i o významný objem finančních prostředků. Podpoříme přepis trvalého bydliště trvale žijících chalupářů v městysi.

Finance a investice

Transparentní rozpočet

 • Zrevidujeme rozpočet obce tak, aby jednotlivé položky byly snadno přiřaditelné ke konkrétním provozním výdajům a realizovaným investicím. Budeme průběžně sledovat plnění jednotlivých investičních projektů a na základě vývoje revidovat rozpočty. Budeme se snažit o maximální využití příjmů obce k okamžitým investicím do rozvoje tak, aby byl rozpočet vyrovnaný a netvořil se zbytečně velký zisk, který by se v čase znehodnocoval vysokou inflací.

Participace občanů na tvorbě rozpočtu.

 • Otevřeme přípravu rozpočtu občanům obce, aby každý měl možnost přijít s rozpočtovým návrhem. V nejvyšší možné míře využijeme finančního výboru obce pro přípravu a odbornou konzultaci.

Dotace z Evropské unie a ze státního a krajského rozpočtu.

 • Nechceme být v pozadí v získávání dotačních prostředků, oslovíme odborníky na dotační tituly a při strategických investicích necháme připravit žádost o dotace odborníky, aby se minimalizovalo riziko neschválení žádosti o dotaci. Zároveň se budeme snažit v maximální možné míře využít podporu ze státních fondů, krajského a státního rozpočtu.

Střednědobý a dlouhodobý výhled.

 • Připravíme střednědobý a dlouhodobý výhled příjmů a výdajů, který bude odrážet vizi městyse. Budeme jasně a přehledně definovat výdaje, které budou nutné k dosažení cílů obce a budeme je definovat tak, aby byly splnitelné, realistické a navazovaly na sebe. Ročně budeme výhledy kontrolovat na základě hospodaření obce a makroekonomické situace.

Služby

 • Vytvoříme pro Vás sběrné místo na odpad i bioodpad s pravidelnou otevírací dobou.
 • Udržíme oba obchody Konzumu v obci.
 • Obnovíme spolupráci mezi městysem a farností. Najdeme cestu, jak opravit ohradní zeď okolo kostela.
 • Podpoříme služby v městysi a jejich využívání občany – hřiště, knihovna.
 • Podpoříme drobné podnikatele. Je škoda nevyužít výborného potenciálu kunvaldských podnikatelů, řemeslníků, zapojíme je do rozvoje obce, využijeme schopností a dovedností našich občanů.
 • Potřebujeme důstojné místo pro setkávání občanů významných životních událostech jako jsou svatby, pohřby, oslavy, schůze spolků apod. Vnímáme jako povinnost vedení městyse takové místo zajistit. Pokusíme se hledat možnosti, jak toho docílit.   

Komunikace

 • Vyvoláme jednání se Správou a údržbou silnic se záměrem zlepšit stav hlavní silnice vedoucí přes Kunvald. Vytvoříme plán rekonstrukce hlavní silnice s napojením na místní komunikace.
 • Připravíme projekt chodníků, začneme s výkupem pozemků a použijeme dotační tituly na jejich zhotovení.
 • Všechny zakázky budou dopředu důkladně připraveny a předány zhotoviteli, v průběhu jejich zpracování pravidelně kontrolovány a převzaty vedením obce spolu se stavebním výborem. Zakázky budou také kontrolovány před vypršením záruční doby.
  Sjednotíme vzhled autobusových zastávek.

Škola

 • Přezkoumáme zřizovací smlouvu mezi městysem a základní školou. Podpoříme vzdělávání pedagogů a spoluprací s pedagogickými fakultami se pokusíme přilákat kvalitní učitele, kteří by se mohli usadit v Kunvaldě.
 • Podpoříme výuku i mimo prostory školy, zřídíme na školní zahradě venkovní učebnu a výukovou zahradu. Finančně podpoříme celoživotní vzdělávání pedagogů.
 • Zkvalitnění výuky a výhoda menšího počtu žáků ve třídách přiláká do školy více dětí i z okolních měst, čímž se sníží finanční zátěž městyse, který v současné době Základní školu dotuje.
 • Uvítáme a podpoříme žákovské zastupitelstvo, zapojíme rodiče, žáky a zaměstnance školy do rozhodování záležitostí školy.

Podpora občanské společnosti

 • Podpoříme spravedlivě všechny spolky v městysi a jejich vzájemnou spolupráci s obcí na společenském životě. Vrátíme společenskou rubriku do Kunvaldského poledníku, zkvalitníme za pomoci aktivních spoluobčanů činnost Sboru pro občanské záležitosti.
 • Najdeme kronikáře a pokusíme se zapsat všechny důležité události posledních let, které nikdo do kroniky nezapisoval.
 • Uspořádáme pravidelná formální i neformální setkání s občany a budeme se vědomě zabývat každým podnětem a návrhem. Oslovíme seniory, abychom zjistili, co může vedení městyse udělat pro jejich spokojenější život.

Životní prostředí, změna klimatu

 • Zasloužíme se o to, aby výsadba v městysi korespondovala s aktuálními trendy, využijeme lokální rostliny, které mají smysl pro hmyz.
 • Musíme se pokusit zadržet vodu v krajině. Chceme spolupracovat s Kunvaldskou a.s. a dalšími zemědělci, Lesy ČR a VaK, abychom dešťovou vodu udrželi na našem území za prevence eroze půdy a současně byli maximálně ochráněni před nárazovými povodněmi.
 • Vysadíme stromy na dětském hřišti k zastínění. A ve spolupráci se SÚS začneme obnovovat a omlazovat aleje podél silnic.