7. 12. 2022  – 19.00 hod.  v sále sokolovny Kunvald 

Tímto vás všechny zveme na zasedání zastupitelstva, které se bude konat výjimečně už 7. 12. 2022 v sokolovně Kunvald. Z našeho sdružení nebudeme moci zúčastnit všichni, protože toto teprve druhé řádné zasedání bylo přesunuto z původně domluveného termínu, čímž měla být vždy druhá středa v měsíci. Jediným důvodem paní starostky bylo, že v sokolovně bude zatopeno, tak snad nám nebude zima jako posledně.  Návrhy a připomínky jsme společně diskutovali s našem uskupení a budou prezentovány jednotně.

V minulých dnech jsme také převzali do rukou SPOZ a Poledník. Tyto činnosti chceme zcela jistě zkvalitnit. Už na tom pracujeme. Budeme rádi pokud se k nám připojíte, ať do činnosti SPOZU, tak příspěvkem do Poledníku.

Co se týče programu jednání, sepsali jsme pro vás stručně obsah jednotlivých bodů, aby bylo i vám občanům zřejmé o čem se hlasuje.

Bod 1. Návrh rozpočtu na rok 2023. Adam sestavil a podílel se na přípravě rozpočtu na příští rok. Žádal veřejně občany a jmenovitě i zastupitele, aby podali návrhy na investiční projekty. Pár se jich sešlo a byly předneseny na pracovním jednání zastupitelů 30. 11. na úřadě městyse. Vzhledem k již běžícím projektům schváleným minulým zastupitelstvem jako jsou například výdaje na realizaci zasíťování pozemků v lokalitě za Štumpfovými už nezbývá v rozpočtu mnoho prostoru na další velké projekty. Nicméně z těch zásadních jde zejména o tyto: komunikace k pozemkům za Štupfovými, opravy komunikací, cisterna  pro SDH Kunvald, oprava dlažby a zázemí požární nádrže, IT vybavení úřadu městyse, rekonstrukce druhého patra č.p. 392 (penzion u Lípy), studie na projekt chodníků, výhybna pod kapličkou na dolním Kunvaldě.  

Projednávání návrhu rozpočtu na příští rok je velmi důležitý proces, který by měl zahrnovat do značné míry i podněty od vás občanů. Snažíme se o to, aby tomu tak bylo a zároveň vás prosíme, abyste se nebáli nám o svých nápadech dát vědět.

Bod 2: Pojištění majetku městyse. Dle návrhu externího makléře městyse by se měla vypovědět stávající smlouva s ČSOB a uzavřít nová s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Dle našeho názoru je nová smlouva vyhovující, odráží současnou hodnotu majetků.

Bod 3: Dodatek ke smlouvě s firmou Gastro komplet. Jedná se o vyčíslení skutečně dodané gastro výbavy do nové kuchyně v bývalém Penzionu u Lípy. Rozpis jednotlivých položek jsme zatím neobdrželi, ale požádali jsme o něj vedení obce.

Bod 4: Zastupování městyse na jednání svazků obcí. Doposud byl zastupujícím za obec starosta. Je navrženo, aby byl nyní zastupujícím místostarosta. Vzhledem k personálnímu obsazení těchto pozic ve vedení obce je to dobrý krok.

Bod 5: Žádost ZŠ o čerpání z fondu reprodukce majetku. Jedná se o úhradu čipového  systému (80 102,- Kč) a gastro nádob (90 675,- Kč) v celkové výši 170 777,- Kč. Dlužno poznamenat, že škola žádá rovněž v rámci příspěvku z rozpočtu o 1 050 000,- Kč na provoz školní jídelny v roce 2023. To zahrnuje platy, odvody, pořízení nábytku, nádobí, spotřebu elektrické energie, vody a dalších služeb. Podklady jsme obdrželi 5.12…

Bod 6: Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou – Jedná se o bezúplatný převod 12 kontejnerů na plast, zvon na papír a jeden velkoobjemový kontejner.

Bod 7: Místní program rozvoje venkova – pan místostarosta připrav návrh programu rozvoje venkova, který je nutno schválit, aby bylo možné zažádat o dotace viz následující bod. Toto je velmi důležitý strategický dokument, který by měl udávat dlouhodobé vize a cíle obce, jsme přesvědčení, že by měl být také spoluvytvářen na základě podnětů občanů. 

Bod 8: Program obnovy  venkova Pardubického kraje: Jedná se o žádost o dotaci na opravu cesty kolem p. Krška a opravu autobusové zastávky v Zaječinách. Pardubický kraj vypsal tento dotační titul s termínem podání žádostí do konce roku 2022. Můžeme dosáhnout až na 1 milion Kč a 100% uznatelných nákladů na opravy.

Bod 9: Jmenování zástupců zřizovatele do školské rady. Do školské rady jsou voleni vždy zástupci z řad rodičů, z obce jakožto zřizovatele školy a pedagogů. Výsledky voleb z řad rodičů  – Vymetálková Jana, Fajglová Lucie, Křivánková Petra. Z řad pedagogických pracovníků – Vojáčková Lada, Vágner Jan, Kodytek Václav. Za naše uskupení je navržena Monika Jindrová.

Bod 10: Smlouva o pronájmu Salaše jednorázové akce. Jedná se o krátkodobý pronájem, navrhujeme cenu podobnou pronájmům podobných prostor (např. výčep v sokolovně, mysliveckou chatu) plus vratnou zálohu na spotřebu energií a případné škody. Pronájem pro místní spolky by byl jen symbolický. Toto bylo mezi zastupiteli dohodnuto už na pracovním jednání 30. 11. Návrh smlouvy jsme zatím neobdrželi.

Bod 11: Prodej pozemku. Majitelka pozemku, který odkoupila od obce v roce 2020 žádá vzhledem finanční náročnosti realizace výstavby bytového domu o schválení prodeje. V původní prodejní smlouvě je předkupní právo městyse na pozemek, pokud kupující nepostaví rodinný dům do smluveného data.

Bod 12: Rozpočtová změna 12/2022. Do rozpočtu přibývají příjmy z daní a dotace na náklady na zajištění volby prezidenta 2023 v celkové výši 1 483 400,- Kč. Na straně výdajů máme navýšení za přípravu projektové dokumentace pro realizaci vodovodu a kanalizace k pozemkům za Štumpfovými (2 x 98 000,- Kč) a další drobné položky, celkové výdaje v této rozpočtové změně čítají 239 500,- Kč. 

Bod 13: Smlouva s Konzum o.d. – dolní prodejna. Současná smlouva s obchodním družstvem Konzum na provoz prodejny na dolním Kunvaldě byla uzavřena na dobu určitou a vyprší 31. 12. 2022. Je navrženo uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Za naše uskupení chceme udržet dolní prodejnu. Podklady nám zatím nebyly poskytnuty.

Bod 14:  Smlouva s CCE – potřeba zvolit delegáty ze strany obce. 

Bod 15: Smlouva o pronájem Salaše. Jedná se o schválení smlouvy na dlouhodobý pronájem pro žadatele pana Křičenského. Konkrétní podmínky a návrh smlouvy zatím nejsou k dispozici.

Bod 16:  Různé –  Možnosti osvětlení cesty ze Salaše: Návrh na solární světla. 

Žádost o poskytnutí informací k realizaci vodovodu na Bubnov. 

Žádost o zahrnutí dalších komunikací do zimní údržby.

 ————