od Českého střeleckého svazu

Otevřený dopis občanům Kunvaldu II.

Vážení spoluobčané,

jak jsme slíbili v minulém dopise, rozhodli jsme se požádat administrátora těchto stránek o zveřejnění písemné komunikace našeho spolku a našeho právního zástupce s paní místostarostkou. Jedná se o text na str. 207  knihy „Kunvald. Historie obce a osídlení“, kterou vydala obec Kunvald a kterou paní místostarostka korigovala. Nejdříve onen zmíněný text z knihy:

Protože jsme si nebyli vědomi o jakémkoliv nařízení a omezení frekvence využití střelnice, zaslali jsme paní místostarostce dopis prostřednictvím našeho pana předsedy s žádostí o objasnění těchto údajů. Tento dopis předkládáme zde.

ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Kunvald
Kunvald 128
561 81 Kunvald

Městys Kunvald
Ing. Jana Trejtnarová
Kunvald 40
56181 Kunvald

26. 1. 2022

Žádost o objasnění údajů

Vážená paní Trejtnarová

Měl jsem možnost prohlédnout si nově vydanou knihu ,,Kunvald – historie obce a osídlení“. Byl jsem překvapen, že náš spolek Sportovně střelecký klub Kunvald (dále SSK), který není uveden ani v seznamu spolků na webových stránkách městysu Kunvald, je zmiňován v tak významné knize o historii obce. Znepokojily mě informace, uvedené na straně 207.

Po přečtení krátkého odstavce jsem se dozvěděl, že s měřením hluku se měřila i frekvence využívání střelnice, a také že výsledek tohoto šetření využívání střelnice omezilo. Dále následuje výčet (zřejmě výpočet) snižování dnů provozu střelnice.

Tímto Vás žádám o písemné sdělení, z jakých protokolů nebo nařízení jste vycházela (nejlépe fotokopie), abych mohl informovat členy SSK s těmito novými skutečnostmi. Prosím o odpověď do14 kalendářních dnů.

S pozdravem

Bedřich Šponar

Předseda SSK

Následně přišla odpověď paní místostarostky paní Trejtnarové, kterou také přidkládáme:

Jak jste si mohli všimnout, paní místostarostka nám na náš hlavní dotaz, a to ten, kde přišla na to, že jsme omezeni ve frekvenci využívání střelnice neodpověděla. Místo toho problém přenesla na pana Adamce, který měl vycházet výhradně z podkladů jemu poskytnutých městysem Kunvald. Zde je však první zádrhel. Ani městys Kunvald, ani pan Adamec žádné takové podklady ani nařízení mít nemůžou, protože žádné takové prostě neexistují, nejsou a nebyly nikým vydány. Pan Adamec však na problematiku dvacátého století upozorňuje v písemnosti, kterou máme k dispozici. CITACE,, Podstatnou částí, pro zpracování tohoto časového období (1900-2020) je nutnost co největší pozornosti, poněvadž je to, období, které je v dobré paměti současníků, já ho vůbec neznám a veškerá zodpovědnost padá hlavně na vaše zjištění“ konec citace.

 Dále paní místostarostka upozorňuje našeho předsedu, že prostor střelnice není v souladu s územním plánem. Ovšem toto upozornění svou podstatou jaksi míří mimo cíl. Vraťme se na počátek. Střelnice byla v dané lokalitě zřízena  a provozována před mnoha desítkami let,  již v době, kdy v našem státě aktivně fungovala složka SVAZARM. Svazarm byl v Kunvaldu založen roku 1952. V roce 1955 pracovalo ve střeleckém oddíle úctyhodných 60. členů. V prostoru současné střelnice zahájil Svazarm v roce 1980 výstavbu klubovny a střeliště. Roku 1982 byla stavba zkolaudována.

Teprve potom se změnily podmínky, legislativa, zákon o územním plánování a také i provozovatel střelnice. V době prvotního pořízení územního plánu Kunvaldu nebyl nikdo ze stávajících členů a funkcionářů činný v SSK Kunvald. Z toho vcelku logicky vyplývá, že došlo k chybnému nebo nedokonalému zadání, vyhodnocení, opomenutí či diletantismu již v době, kdy byl prvotní územní plán pořizován.

Analogicky jde tedy o shodnou situaci, jako kdyby byl v současném UP opomenut např. modlivý důl, prostor fotbalového hřiště či využití okolí požární nádrže ke kulturním, sportovním či společenským akcím. Zajímalo by nás tedy, kdo ze zastupitelů byl v době zpracování současného ÚP pověřený zastupitelstvem jako styčná osoba? Nebyla to náhodou paní místostarostka Trejtnarová? Takže by měla mít sama eminentní zájem na tom tento námi nezaviněný stav napravit, a ne s ním někomu vyhrožovat.

Protože jsme usoudili, že další komunikace v tomto směru nemá význam, a po schválení členskou schůzí SSK Kunvald, jsme požádali paní advokátku Mgr. Adélu Zelenkovou, aby nás dále v dané problematice zastupovala.

                                                                                                                                                                    pokračování příště

Lhaní je tvrzení něčeho, o čemž mluvčí nebo pisatel ví, že je nepravdivé, nebo o čem nemá rozumný důvod se domnívat, že je pravdivé, přičemž to vydává za pravdu buď sobě, nebo jiným. /cs.wikipedia.org/

Výbor SSK Kunvald

Bedřich Šponar předseda SSK,    Jiří Všetička hospodář SSK,    Petr Bártl člen výboru SSK

Pavel Korhnerr člen výboru SSK,   Michal Tobeš člen výboru SSK