od Českého střeleckého svazu

Vážení spoluobčané,

Předkládáme třetí a závěrečný otevřený dopis písemné komunikace našeho spolku a našeho právního zástupce s paní místostarostkou Janou Trejtnarovou. Naše advokátka Mgr. Adéla Zelenková zaslala paní místostarostce dopis datovou schránkou na konci dubna 2022. V něm ji vysvětlila náš problém, o co nám ve skutečnosti jde a jakou požadujeme nápravu. Odpověď paní místostarostky paní Trejtnarové předkládáme:

K tomuto dodáme jen následující: Urazit advokáta protistrany, to už vyžaduje opravdu silnou náturu.  Velice podrobnou a poměrně rozsáhlou odpověď naší paní advokátky předkládáme zde:

  městys KUNVALD
561 81 Kunvald,
č. p. 40 k rukám
Ing. Jany Trejtnarové,
místostarostky
  prostřednictvím datové schránky,
ID: 5sfa3h2  

K Vašemu č. j. MEKU 201/2022-2

V Jablonném nad Orlicí dne 4. 8. 2022

Vážená paní inženýrko,

opětovně se na Vás obracím v právním zastoupení klienta mé advokátní kanceláře, ČSS, z.s. – sportovně střeleckého klubu Kunvald, IČ 709 47 473, se sídlem č.p. 128, 561 81 Kunvald, zapsaného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 48986, a to ve věci zveřejňování údajů o mém klientovi.

V reakci na Váš dopis, který mi byl doručen prostřednictvím datové schránky, uvádím následující.

Tón, v jakém se nese Vaše sdělení, mě utvrzuje v tom, že Váš vztah k mému klientovi není nezaujatý, jak by se běžně dalo od obce a jejích představitelů čekávat.

Ve svém dopisu datovaném dnem 7. 2. 2022, bylo mimo jiné uvedeno následující (citováno): „Mohlo tedy tímto dojít k odlišnému výkladu textů, a ne zcela přesné formulaci.“ Z Vašeho posledního sdělení, které mi bylo doručeno do datové schránky, však vyplývá spíše to, že žádný problém nepřipouštíte.

K jednotlivým částem Vašeho sdělení uvádím následující.

Pokud uvádíte, že je „zcela nepochybné, že provoz střelnice silně obtěžuje okolní bydlící, vůči kterým SSK Kunvald neučinil po celou dobu jediný vstřícný krok, jediné vstřícné gesto,“ pak musím poukázat na to, že v KP 161, na straně 14, bylo uvedeno, že „zástupci SSK Kunvald vyšli vstříc a měření umožnili a spolupracovali, jakkoli jim tuto povinnost nic neukládá;“ Pod tímto textem jste podepsána Vy, tedy je Vám známo, že můj klient s vstřícnými kroky a gesty nemá problém, což jste přinejmenším v tomto textu také výslovně uznala.

Můj klient se projevil vstřícně i v dalších věcech, které Vám oznámil například ve svém předchozím dopisu ze dne 5. 12. 2018. Kromě toho můj klient opakovaně sdělovat termíny, kdy je připraven jednat ve věci osobně.

Dále k „silnému obtěžování okolních bydlících“ – střelnice se nenachází v centru obce, a počet okolních bydlících je tak z podstaty věci značně omezen. Mému klientovi je známo, že v minulosti snad mělo dojít k podání stížnosti, a to z důvodu nemožnosti venčení psa v prostoru střelnice, sekání trávy v prostoru střelnice, či obdobných, nicméně předpokládám, že důvody pro zákaz vstupu do prostoru střelnice a s tím související omezení jsou snad dostatečně podloženy požadavkem na zachování bezpečnosti, a ze strany mého klienta jsou tak tato omezení zcela důvodná a pochopitelná. Pokud jde o bezprostřední sousedy, můj klient jim vychází vstříc, jak je to jen možné – můj klient dodržuje (a od svého založení vždy dodržoval) veškeré limity a zákonné povinnosti, které s jeho činností souvisí – zejména odkazuji na stanovení maximální počet výstřelů z jednotlivých posuzovaných zbraní dle odborného stanoviska uvedeného v protokolu č. 45602/2017 ze dne 18. 8. 2017; opětovně uvádím, že tyto maximální počty byly dodržovány (s velkou rezervou) i před provedením této kontroly. Pokud jde o vstřícnost, odkazuji dále na text uvedený výše.

I u případných relevantních stížnosti na hluk střelnice, pokud takové vůbec kdy byly podány a projednávány, je tak třeba brát v potaz, že bylo objektivně zjištěno (a to pouze z důvodu poskytování plné součinnosti mého klienta, který měření ze své dobré vůle umožnil), že žádné limity nejsou překračovány a stížnosti tak nejsou důvodné.

Pokud je o zvýraznění textu, o němž uvádíte, že „je obdobné, jako u všech dalších jiných popisovaných událostí,“ pak s tímto Vaším tvrzením nemohu souhlasit. Postačí se podívat na stranu 207 Knihy, kde jsou uvedeny (vyjma případu mého klienta) obecná a odpovídající zvýraznění, jako např. „pěvecký kostelní sbor Otakar z Vysokého Mýta“ nebo „tradiční podzimní výstava“ – dalo by se tak očekávat, že v případě záležitosti týkající se mého klienta by mělo být taktéž obecně uvedeno spíše „působení střeleckého spolku“ či „měření hlučnosti a frekvence využívání střelnice.“

K možnosti „shlédnutí a připomínkování“ před dokončením uvádím, že tato Vaše poznámka je v souvislosti s uvedením nepravdivého textu ve vztahu k mému klientovi zcela nepodstatná:

 1. Předně můj klient nebyl seznámen s tím, že se o něm má v Knize psát, když nebyl předem nijak osloven a tato skutečnost mu nebyla ani oznámena. Ostatně pokud tato Kniha nese název „Kunvald. Historie obce a osídlení,“ bylo by možno spíše očekávat, že bude pojednávat o historii obce a osídlení, namísto popisu měření hluku ve vztahu ke spolku působícím v obci v roce 2019.
 2. Sama uvádíte, že v sokolovně jste strávila 4 dny od 14 do 18 hodin – to je celkem 4 hodiny denně po dobu 4 dnů, tedy celkově jste takto strávila 16 hodin. Kniha má 540 stran textu (když toto počítám od strany 3 do strany 543, včetně), tedy pokud by ji někdo chtěl prostudovat celou, aby ověřil, zda se o něm píše a popřípadě co se konkrétně uvádí, měl by na jednu stranu 1,778 minuty (po zaokrouhlení), tedy 1 minutu a 46,67 vteřin (po zaokrouhlení). I kdyby tedy byl zástupce mého klienta přítomen po celou dobu, kdy jste byla k dispozici, nebylo by v jeho silách celou Knihu prostudovat za účelem ověření, zda uvedená tvrzení odpovídají skutečnosti.
 3. Závěrem mi k této problematice dovolte porovnání, které považuji v této situaci za zcela přiléhavé:

nechala bych napsat knihu nazvanou například „vývoj zemědělské činnosti v obci Lhotka,“ ke které bych dala autorovi podklady, a po sepsání bych ji popřípadě upravila. V knize by se mimo jiné objevil text „přišly stížnosti pana Starého na paní Novákovou, která sbírá veškeré jeho maliny, na které přes plot dosáhne, přičemž na základě provedeného šetření jí byl sběr omezen na 2 kg ročně.“ Po vytištění bych si s několika výtisky sedla na veřejně dostupné místo, třeba na obecní úřad, kde bych čekala, jestli někdo přijde knihu připomínkovat nebo ne. Paní Nováková by nečekala, že se o ní v knize o zemědělské činnosti bude psát, proto by se s textem seznámit nepřišla. Kniha by pak byla vydána, a paní Nováková by se o tom dozvěděla tak, že by se jí na to zeptala sousedka. Paní Nováková by přitom sbíráním malin nic neporušovala, protože na sběru byla dohodnutá s paní Starou, a to do maximální hmotnosti 2 kg ročně, přičemž od počátku této dohody sbírá sotva polovinu. Obrátila by se proto na mě jako osobu, která vydání knihy iniciovala, že situace je ve skutečnosti odlišná a že by chtěla být očištěna v obecním tisku, což bych dovolila pouze tehdy, pokud bych se k tomu mohla patřičně vyjádřit – pravděpodobně tak, že stížnosti panem Starým podávány byly, a že koneckonců by se každý měl starat o svoje maliny a pak by nebylo co řešit. Paní Nováková by z toho proto opět vyšla špatně. Celou situaci bych přitom ještě bagatelizovala tak, že stížnosti podávány byly a že paní Nováková maliny skutečně sbírá, a že se tedy tímto konstatováním nemůže cítit poškozena, a to přestože text uvedený v knize by pro nic vyzníval zcela nepochybně tak, jako by svým sběrem něco porušovala.

Pokud byste byla paní Novákovou, byla byste s tímto vývojem situace spokojená?

Má být snad situace jiná jen proto, že se jedná o spolek a ne o jednotlivou fyzickou osobu?

Ve Vašem posledním dopisu konstatujete, že „nikdo nemůže být poškozen tím, co je v knize uvedeno,“ a že necítíte „povinnost se za cokoliv omlouvat.“

Předně (opakovaně) uvádím, že klient se textem, jenž byl nesprávně interpretován, poškozen cítí. Pokud uvedete, že „nikdo poškozen být nemůže,“ situaci to v žádném směru nezlepší.

Dále mi dovolte mi v této souvislosti poukázat na naprosto zásadní změnu Vašeho postoje k celé situaci. V reakci na tuto žádost mého klienta jste mu zaslala dopis datovaný dnem 7. 2. 2022, kde k této žádosti uvádíte následující (citováno):

„Kniha o historii a osídlení Kunvaldu – autorem textu, jak jste si zajisté mohl všimnout, je pan Stanislav Adamec, který vycházel výhradně z podkladů jemu poskytnutých městytem Kunvald. Události týkající se tohoto období ve stručnosti popisoval především z informací uvedených v Kunvaldském Poledníku. Vzhledem k tomu, že o střelnici se hovoří v několika číslech KP – konkrétně KP 155, KP 156, dále KP 161, 162 a 163, Vámi zmiňovaný odstavec na str. 207, týkající se SSK, tedy poskládal z jemu dostupných informací. Údaj o snížení dnů provozu střelnice převzal nepochybně z článku pana Všetičky uveřejněného v KP 162. Mohlo tedy tímto dojít k odlišnému výkladu textů, a ne zcela přesné formulaci. Při korektuře textu, kterou jsem prováděla, jsem zasahovala do textu naprosto minimálně a výhradně po odsouhlasení autora. Tuto záležitost jsem tedy zcela přesně v množství textu nemusela pochytit, za což se omlouvám. Přesto se domnívám, že text není nikterak urážlivý, ani poškozující Váš spolek.“

Vracím se k tomu, že pokud celá věc vznikla nedorozuměním a omylem, pak by se omluva a uvedení věci na pravou míru jevila jako nejjednodušší možnost, jak celou situaci napravit. Připomínám, že klientovi by v tomto ohledu postačovala omluva za nepravdivý text, a dále uvedení věcí na pravou míru, a to zveřejněním pravdivých informací, a uvedením zdroje, který měl být podkladem pro vytvoření textu uvedeného na straně 207 Knihy; klient požaduje, aby text omluvy byl z jeho strany předem schválen, aby nedošlo k dalším pochybením.

Celý vývoj této situace však spíše začíná vypadat jako projev zlé vůle ve vztahu k mému klientovi, přičemž v tomto ohledu dále uvádím, že je mi známo, že celá situace, pokud jde o jednání obce s mým klientem, je za poslední roky poměrně vyhrocená.

Pokud jde o odkazy a zdroje – požadavek na uvedení zdroje ke každé jednotlivé větě jsem nevznesla. Ve svém předchozím dopisu uváděla:

„Vzhledem k tomu, že autorství článku, ze kterého má text na straně 207 vycházet, je nesporné a zřejmé, nerozumím tomu, že nejen že není ve zdrojích na straně 543 Knihy uveden pan Všetička jako autor předmětného článku, ale že zde není ani samotný KP 162 – uvedení tohoto zdroje by ostatně bylo možné i tehdy, kdyby byl autor daného článku neznámý.“

Tedy jedná se o to, že zdroj není uveden v seznamu zdrojů, kde by měly být uvedeny všechny prameny a zdroje, ze kterých Kniha vycházela. Nerozumím tomu, že nerespektování tohoto běžného autorského postupu opět bagatelizujete, s tím, že „pokud má někdo skutečně zájem, lze např. veškerá čísla KP dohledat, neboť odvádíme tzv. povinné výtisky všem institucím, kterým jsme povinováni je odvádět.“ Dle tohoto dovozuji, že podle Vás by měl být postup někoho, kdo „má skutečně zájem“ takový, že tato osoba prostuduje veškeré zdroje, které jsou uvedeny na konci Knihy, neboť by důvodně očekávala, že zde budou uvedeny bez výjimky všechny tyto zdroje. Ve chvíli, kdy v těchto zdrojích nic nenajde, a bude mít nadále „skutečný zájem,“ půjde na instituci, kam povinně odvádíte povinné výtisky, a tam bude dohledávat ve všech číslech KP, zda zrovna tam je údaj, který byl do Knihy převzat nebo ne, přičemž by mu předem nebylo jednak známo, že zrovna KP je onen zdroj, natožpak o jaké jeho číslo se má jednat.  

Opakovaně uvádíte, že se jedná o literární dílo. Tato poznámka je v nastalé situaci zcela bezpředmětná. Jedná se o knihu o konkrétní obci, používá konkrétní jména a názvy, čísla popisná, částky, a podobně. Kromě toho – pokud celý text knihy vychází ze zdrojů, které jsou v ní uvedeny, kromě pasáže o mém klientovi, která je navíc nesprávně vyložena a tím není pravdivá, nelze dle mého názoru považovat takovou skutečnost za shodu náhod.

Dále uvádíte, že městys může umožnit zveřejnit na webových stránkách městyse stanovisko k obsahu, a to na dobu 1 měsíce, s tím, že k tomuto stanovisku uveřejníte své vyjádření.

Jednak omezení tohoto zveřejnění na dobu 1 měsíce je zcela nedůvodné – Kniha za měsíc nezmizí, bude existovat nadále, někteří lidé ji koupili, budou ji mít doma, budou se k ní moci vracet. Vzhledem k tomu považuji za nutné, aby bylo zveřejnění zajištěno na neomezenou dobu, například v KP.

Kromě toho se jedná o Vaše vyjádření k tomuto stanovisku mého klienta – předpokládám, že nedostaneme možnost na něj reagovat, a že se k s ním budeme moci seznámit až po jeho zveřejnění (ať už prostřednictvím webu nebo KP). Tedy pokud budeme chtít reagovat (což lze očekávat), budeme odkázáni na to, zda budete ochotni doplnit naše vyjádření na web, nebo budeme muset počkat na další vydání KP. Tak jako tak předpokládám, že ani tato naše reakce by nezůstala bez odezvy a že byste se k ní opět vyjádřila, a celá situace by se opakovala tak, jak je uvedeno shora. Jistě pochopíte, že na nic takového v této situaci přistoupit nemůžeme.

Variantou by bylo společné prohlášení, které bychom všichni společně projednali a schválili, než bude zveřejněno, s tím, že jedna ani druhá strana by na něm po závěrečném schválení a před samotným zveřejněním nic neměnila. Nadále však platí požadavek na trvalost zveřejnění, ideálně v KP. V případě, že by se uvažovalo o dotisku či dalším vydání této Knihy, požaduje klient, aby v takovém případě byly již informace zde zveřejněné pravdivé, a aby byl uveden jejich zdroj.

K závěru Vašeho dopisu mi dovolte vyjádřit obdiv nad tím, že problematikou starostí Vašich občanů a spolků, v nichž tito občané působí, se nezabýváte ani v nejmenším, ačkoliv by se Váš zájem z povahy věci a Vaší funkce dal logicky očekávat. 

Jak jsem již uváděla, můj klient se cítí textem uvedeným v knize poškozen, když tento byl (přinejmenším) odlišně vyložen, a ne zcela přesně formulován, důsledkem čehož text vyznívá v neprospěch mého klienta, neboť jednoznačně evokuje, že se klient dopouštěl protiprávního jednání, které bylo na základě stížností autoritativně omezeno.

Ve svém dopisu datovaném dnem 7. 2. 2022 jste uváděla:

„Údaj o snížení dnů provozu střelnice převzal nepochybně z článku pana Všetičky uveřejněného v KP 162. Mohlo tedy tímto dojít k odlišnému výkladu textů, a ne zcela přesné formulaci. Při korektuře textu, kterou jsem prováděla, jsem zasahovala do textu naprosto minimálně a výhradně po odsouhlasení autora. Tuto záležitost jsem tedy zcela přesně v množství textu nemusela pochytit, za což se omlouvám.“

Nesprávného výkladu jste se tak mohla dopustit Vy nebo autor (pan Stanislav Adamec nebo pan Kamil Moravec), popřípadě třetí osoba, za níže uvedených okolností. Vzhledem k tomu Vás žádám o sdělení:

 1. zda text na straně 207 knihy „Kunvald – historie obce a osídlení“ konkrétně:

„V minulé době se objevovaly stížnosti na působení Střeleckého spolku, kde hlučnost střelby nadměrně obtěžovala občany. Bylo proto rozhodnuto provést odborné měření hlučnosti i frekvence využívání střelnice, které obec zajistila v roce 2017 z veřejných prostředků. Výsledek tohoto šetření využívání střelnice do jisté míry omezilo. Sníží se počet dnů střeleb za rok z 63 na 46, doba mezi střelbami se zvýší z 5,7 na 7,9 dne, střelby průměrně 1x za 6 dnů, nyní budou 1x za 8 dnů, počet hodin střeleb za rok byl snížen ze 127 na 93.“

v tomto znění napsali autoři (pan Stanislav Adamec nebo pan Kamil Moravec) a následně upravován nebyl, nebo zda jste do něj zasahovala při korektuře;

 • pokud text uvedený v bodu 1) napsali autoři (pan Stanislav Adamec nebo pan Kamil Moravec) a následně upravován nebyl, žádám o sdělení kontaktních údajů těchto autorů, abych mohla vyžádat jejich vyjádření,
 • pokud text uvedený v bodu 1) napsali autoři (pan Stanislav Adamec nebo pan Kamil Moravec) a do textu jste následně zasáhla při korektuře, žádám o zaslání původního návrhu textu autorů, přičemž text po Vaší korektuře mohu převzít ze strany 207 knihy; původní text potřebuji k porovnání, kde vznikl celý problém – zda již v návrhu textu, nebo při korektuře,
 • pokud text uvedený bodu 1) napsal jiný autor, žádám o sdělení jeho kontaktních údajů, abych mohla vyžádat jeho vyjádření,
 • pokud korekturu textu uvedeného v bodu 1) prováděla jiná osoba, žádám o sdělení jejích kontaktních údajů, abych mohla vyžádat její vyjádření.

Shora uvedené informace potřebuji k tomu, abych správně adresovala předžalobní výzvu. V případě, že se ke shora uvedenému nevyjádříte, budu vycházet z toho, že jako osoba provádějící korekturu textu jste za jeho znění zodpovědná.

Předem uvádím, že v předžalobní výzvě budu požadovat:

 1. omluva za nepravdivý text,
 2. uvedení zdroje, který měl být podkladem pro vytvoření textu uvedeného na straně 207 Knihy,
 3. písemné uvedení textu na pravou míru – tedy uvedení pravdivých informací tak, že tento text nebude odlišně vyložen, a ne zcela přesně formulován,
 4. zveřejnění po neomezenou dobu – nejlépe jak na internetových stránkách obce, tak i v nejbližším čísle KP,
 5. to vše v předem sjednaném nebo soudem stanoveném znění, bez dalších zásahů, komentářů a doplnění z Vaší strany nebo ze strany třetích osob.

Celou věc můžeme i nadále uzavřít smírně – pokud se dohodneme na znění textu a způsobu zveřejnění, samozřejmě za předpokladu, že tato dohoda bude dodržena, nebude můj klient podnikat v této věci další kroky. Bude-li však nadále docházet k bagatelizování celé záležitosti, nezbyde mému klientovi, než aby v této věci oslovil příslušné orgány oprávněné o jeho právech rozhodnout. V případě, že by se uvažovalo o dotisku či dalším vydání této Knihy, požaduje klient, aby v takovém případě byly již informace zde zveřejněné pravdivé, a aby byl uveden jejich zdroj. Požadavek na uvádění pravdivých informací s uvedením zdroje pak samozřejmě platí nejen pro dotisk a další vydání Knihy, ale také pro zveřejňování údajů o mém klientovi v případných dalších dokumentech. Pro odstranění případných dalších pochybení lze předkládat klientovi informace o něm, které mají být zveřejněny, k předchozímu vyjádření.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem.

Mgr. Adéla Zelenková

advokátka

Datovou schránkou.

Prosto příloh.


Zde končí i náš otevřený dopis Vám, občanům Kunvaldu. Pokud laskavý čtenář dočetl až sem, je mu zcela zřejmé v čem tkví problematika celé záležitosti. Celou věc chceme i nadále uzavřít smírně – pokud se dohodneme na znění textu, způsobu zveřejnění, omluvy a dohoda bude následně dodržena. A hlavně též doufáme, že skončí poškozování našeho spolku ať již házením nebezpečného odpadu do potoka, telefonáty na PČR s dotazy, jak to že se střílí 2x týdně, když je v knize napsáno, že se může střílet 1x za 8 dnů, nebo udáváním na,, životním prostředí“, ochránci lidských práv a podobně.

Lhář(ka) je osoba, která lže, která lhala v minulosti nebo která má tendenci lhát opakovaně. Pravá lež slouží k získání nějaké výhody, zpravidla pro sebe, ale někdy i pro nějakou skupinu nebo jinou osobu. Tato získaná výhoda může mít různý charakter, může jít o důvody materiální, vyhnutí se trestu, zachování pověsti, zlepšení pověsti. /cs.wikipedia.org/

Výbor SSK Kunvald

Bedřich Šponar předseda SSK, Jiří Všetička hospodář SSK, Petr Bártl člen výboru SSK

Pavel Korhnerr člen výboru SSK, Michal Tobeš člen výboru SSK